REGULAMIN SERWISU FUNKCJONUJĄCEGO POD ADRESEM Garaze-kastal.pl

I Wstęp

 1. Serwis dostępny pod adresem garaze-kastal.pl udostępniony i prowadzony jest przez: Szybki i efektywny kontakt zapewniony jest pod adresem e-mail: garaze.kastal@gmail.com.
2. Serwis stanowi przede wszystkim platformę zakupową, tzw. sklep online.
3. W ramach Serwisu oferowane są różnego rodzaju usługi, w tym możliwość dokonania zakupów na odległość.
4. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwisu oraz zasady zawierania i wykonywania umów, a także prawa i obowiązki stron umowy.

II Definicje

1. Usługodawca  Kastal Damian Kalicki, Jodłownik 220, 34-620 Jodłownik, NIP: 7372158741.
2. Serwis – dostępny pod adresem garaze-kastal.pl; składają się na niego elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników,
3. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Usługa lub sprzedaż Towaru,
4. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, polegające m.in. na zapewnieniu dostępu do treści zawartych w Serwisie, możliwości dokonania zakupów online, zamówieniu newslettera i inne Usługi szczegółowo opisane w rozdziale V,
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu,
6. Usługobiorca – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca Umowę z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu,
7. Konto – indywidualnie oznaczony loginem będącym adresem e-mail Usługobiorcy i hasłem zbiór danych w systemie informatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane dotyczące Usługobiorcy, w tym adresy rozliczeniowe, historia zakupów; posiadanie Konta jest dobrowolne; Konto jest usuwane po upływie 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przy jego użyciu dokonano ostatniej transakcji.
8. Konsument  osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
9. Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
10. Towar – produkt, rzecz ruchoma prezentowana wraz z dokładnym opisem w Serwisie,
11. Polityka Prywatności – dokument będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu określający szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych,
12. Regulamin – niniejszy dokument.

III Postanowienia ogólne

1. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” w zakładkę „Regulamin” umieszczoną w Serwisie.
2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, w sposób należyty wynikający z profesjonalnego charakteru świadczenia usług danego rodzaju.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
4. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób mogący naruszać dobra osobiste osób trzecich, zamieszczanie oraz rozpowszechnianie treści powszechnie uznawanych za obelżywe lub naruszających prawa osób trzecich.
5. Informacje o Towarach prezentowanych w Serwisie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

I Warunki korzystania z serwisu

1. Usługodawca umożliwia zawieranie Umów o świadczenie Usług opisanych w nin. Regulaminie za pośrednictwem sieci Internet.
2. Warunkiem zamówienia Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
3. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usług.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług to:
a) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet o przepustowości co najmniej 20 Mb/s;
b) zainstalowanie na urządzeniu jednej z przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari;
c) zainstalowanie na urządzeniu najnowszej wersji systemu operacyjnego: Windows, Mac OS, Adroid lub iOS;
d) posiadanie konta poczty elektronicznej.
5. W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu, a w szczególności utrzymywania sesji, Użytkownik nie powinien blokować plików cookies witryny w ustawieniach przeglądarki lub za pomocą dodatkowych narzędzi.
6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
7. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
8. Usługodawca podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie poprawnego i bezbłędnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności z uwzględnieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się na bieżąco usuwać nieprawidłowości zgłaszane przez Użytkowników.
9. Usługodawca oświadcza, że charakter Usług świadczonych drogą elektroniczną z uwagi na dostęp do sieci Internet może się wiązać z ryzykiem, w tym m.in. zainfekowaniem systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, a w następstwie wyrządzenie szkód, w tym postaci nieuprawnionego pozyskania i modyfikowania danych.
10. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:
a) stale aktualizowany system antywirusowy;
b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c) na bieżąco aktualizowane: system operacyjny oraz przeglądarki.
11. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Użytkownika urządzenia oraz za brak parametrów umożliwiających Użytkownikowi odbiór danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
13. Użytkownik podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane.
14. Usługobiorca nie może udostępniać hasła i loginu do swojego Konta osobom postronnym. Z Konta Usługobiorcy może korzystać tylko on sam.

II Rodzaje świadczonych usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi polegające na:
a) umożliwieniu zapoznania się z treściami dostępnymi w Serwisie;
b) prowadzeniu korespondencji z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego;
c) wysyłaniu newslettera, szczegółowo opisanego w rozdziale VI;
d) prowadzenie Konta w zw. ze świadczonymi Usługami;
e) możliwości dokonania zakupu Towarów (sprzedaż na odległość);
2. Usługi określone w lit. a) – e) powyżej świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.

III Newsletter

1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera polegającą na cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę wiadomości e-mail zawierających informacje związane z Serwisem, w szczególności również informacje marketingowe w postaci promocji własnych Towarów i Usług Usługodawcy.
2. Aby zamówić usługę newslettera Użytkownik musi podać swój adres e-mail na formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie Serwisu oraz aktywować tę usługę poprzez kliknięcie w link wysłany na podany adres e-mail.
3. Umowa o świadczenie usługi newslettera jest zawarta na czas nieokreślony z chwilą podania adresu e-mail w tym celu.
4. Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja dokonywana jest poprzez kliknięcie przez Użytkownika na link dezaktywacyjny znajdujący się w stopce każdego przesłanego newslettera lub kontaktując się w tym celu na adres garaze.kastal@gmail.com.
5. Usługodawca każdorazowo powiadomi Użytkownika o zakończeniu procesu dezaktywacji wysyłając w tym celu stosowną informację na podany przy zapisie adres e-mail.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b. czasowego zaprzestania świadczenia usługi newslettera ze względów technicznych;
c. stałego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników.

IV Zakup towarów

1. Usługodawca umożliwia zakup Towarów na stronie Serwisu, korzystając z poniżej opisanej procedury składania zamówienia za pośrednictwem formularza.
2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Usługodawcą a Usługobiorcą.
3. Usługodawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
4. W celu skorzystania z możliwości zakupu Towaru, Usługobiorca dokonuje wyboru Towaru dostępnego i prezentowanego w Serwisie określając ilość jaką zamierza nabyć oraz inne parametry przypisane dla danego Towaru i możliwe do wyboru. Po dokonaniu wyboru Towaru (poprzez dodanie Towaru do „koszyka” z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnej w Serwisie), Usługobiorca wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Usługobiorcę oraz sposób dostawy Towaru.
5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „kupuję i płacę”, Usługobiorca ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Usługobiorcę zamówienia poprzez użycie przycisku „kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią złożonego przez niego zamówienia oraz Regulaminu.
6. Zakup Towaru za pośrednictwem Serwisu nie wymaga posiadania Konta, jednak ułatwia i przyspiesza ono przeprowadzenie transakcji.
7. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty – potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Usługobiorcę dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
8. Potwierdzenie zamówienia wskazane w ust. 7 zawiera w szczególności:  ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty, w tym cenę Towaru oraz sposób i koszty dostawy.
9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle ogólnikowe, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłową dostawę. Przed odmową realizacji Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Usługobiorcą w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest między stronami zgodnie z prawem polskim i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Usługobiorcę zamówieniem.
11. Umowa sprzedaży jest zawierana na czas określony – do momentu zrealizowania zamówienia (świadczenie jednorazowe).

V Czas realizacji zamówienia oraz dostawa towaru

1. Usługodawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia tj. po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy lub otrzymania informacji od operatora przelewów online o poprawnym dokonaniu płatności przez Usługobiorcę.
2. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia. Wraz z Towarem doręczany jest paragon lub faktura, w zależności od dyspozycji złożonej przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia.
4. Szacowany czas realizacji zamówienia to 21 dni roboczych tj. od dnia złożenia zamówienia i opłacenia zgodnie z ust. 1 do dnia wydania Towaru przewoźnikowi celem dostarczenia na wskazany przez Usługobiorcę adres dostawy.
5. Towar dostarczany w sposób wybrany przez Usługobiorcę przy czym możliwe warianty dostawy wraz z ich kosztem, prezentowane są każdorazowo przy procesie składania zamówienia Towaru.
6. Po otrzymaniu przesyłki Usługobiorca powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić niezwłocznie Usługodawcę, tj. najpóźniej w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu.

VI Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie za dany Towar podawana jest na stronie Serwisu przy opisie Towaru. Cena ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia przyjęcia złożonego przez niego zamówienia Towaru.
2. Wszystkie ceny podane w Serwisie określone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki, w tym VAT.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
4. Płatność za Towar możliwa jest w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy dostępny w potwierdzeniu złożonego zamówienia; 
b) przelewem elektronicznym rozliczanym za pośrednictwem systemu transakcyjnego firmy trzeciej, o ile Usługodawca udostępnia taką funkcjonalność;
5. W przypadku płatności dokonywanych w sposób opisany w ust. 4 lit. b) Usługobiorca zostanie przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
6. Brak płatności za Towar w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. otrzymania maila potwierdzającego, zgodnie z rozdz. VII. ust. 7. jest traktowane jako odstąpienie od umowy. W takim wypadku, o ile Usługobiorca chce zakupić Towar, konieczne jest złożenie kolejnego zamówienia. 
7. W każdym przypadku Usługobiorca otrzyma fakturę za Towar. Faktura będzie przesyłana elektronicznie, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, na co Usługobiorca wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin.

VII Postępowanie reklamacyjne

1. W ramach realizacji za pośrednictwem Serwisu sprzedaży na odległość, Usługodawca dostarcza Towar wolny od wad. W przypadku ujawnienia się wad w Towarze, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towaru zgodnie i na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
2. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
3. Reklamacje zgłaszane są elektronicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: garaze.kastal@gmail.com, z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub pisemnie na adres wskazany powyżej w rozdz. II. ust. 1.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę i okoliczności wystąpienia wady oraz opis żądania.
6. Usługodawca odpowiada na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wraz z Towarem, którego dotyczy.
7. Uprawnienia z rękojmi nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Usługobiorcę innych uprawnień przysługujących, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Niezależnie od powyższego, Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
10. Konsument może również skorzystać z platformy ADR jako metody pozasądowego rozwiązania sporów w związku z zawartą umową. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: garaze.kastal@gmail.com.
11. Wszelkie uwagi, zgłoszenia nadużyć oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować drogą elektroniczną na adres: garaze.kastal@gmail.com opisując problem. Usługodawca udzieli informacji zwrotnej o sposobie załatwienia sprawy najdalej w terminie 14 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.

VIII Gwarancja

 1. Usługodawca udziela gwarancji na Towar w okresie 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Usługobiorcy.
2. Usługodawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się w terminie 12 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia wolnego od wad Towaru.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze.
4. Usługobiorca obowiązany jest zgłosić wadę Towaru niezwłocznie po jej wykryciu, tj. najpóźniej w terminie 3 dni.
5. Usługobiorca zgłasza gwarancję zgodnie z rodz. X. Ust. 4 i 5 Regulaminu.
6. Usługodawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Towaru.
7. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Usługobiorcę,
b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania Towaru niezgodnie z zasadami użytkowania Towaru,
c) naprawy podjęte przez Usługobiorcę we własnym zakresie.
6. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Usługobiorcy wynikających z niezgodności Towaru z umową.

IX Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Konsument, a także Przedsiębiorca – Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy – Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę – Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Konsument/Przedsiębiorca – Konsument może odstąpić od umowy, składając jasne i jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Może w tym celu wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu (ale nie jest to obowiązkowe) lub samodzielnie sformułować oświadczenie i przesyłać je drogą elektroniczną na adres garaze.kastal@gmail.com lub listownie na podany adres Usługodawcy.
4. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Przedsiębiorcy – Konsumentowi potwierdzenie otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poprzez wysłanie mu stosownej wiadomości e-mail.
5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. W efekcie odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę – Konsumenta, umowa przestaje obowiązywać. 
7. Usługodawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli takie zostały poniesione. W przypadku, gdy spośród kilku dostępnych sposobów dostawy, Konsument/Przedsiębiorca – Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Usługodawca zwróci mu tylko kwotę stanowiącą równowartość kosztów zwykłego najtańszego sposobu dostawy.
8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca – Konsument, chyba że Konsument / Przedsiębiorca – Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie pociąga dla niego dodatkowych kosztów. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta/Przedsiębiorcy – Konsumenta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta/ Przedsiębiorcy – Konsumenta.
9. Konsument / Przedsiębiorca – Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar należy dostarczyć na adres siedziby Usługodawcy.
10. Towar, co do którego realizowane jest prawo odstąpienia od umowy winien być odpowiednio zabezpieczony do wysyłki celem uniknięcia ryzyka jego uszkodzenia podczas transportu. Do zwracanego Towaru winien być dołączony dowód zakupu (paragon lub faktura).
11. Koszty związane ze zwrotem Towaru (bezpośrednie koszty ponoszone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę – Konsumenta dostarczenia Towaru do siedziby Usługodawcy, koszty wysyłki, opakowania) ponosi Konsument/ Przedsiębiorca – Konsument. 
12. Konsument / Przedsiębiorca – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13. Usługodawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ Przedsiębiorcy – Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy – Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
14. Prawo do odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta od umowy sprzedaży nie przysługuje, w wypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 38), w tym w do umów, których przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

X Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca.
2. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji danych przez osoby.
3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności celów i  podstaw przetwarzania oraz praw podmiotów, których dane są przetwarzane znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności stanowiącym załącznik nr 1 do nin. Regulaminu.

XI Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu, w tym m.in. grafika, teksty, układ stron, logotypy, zdjęcia stanowią wyłączną własność Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z zawartych z uprawnionymi podmiotami umów.
2. Materiały opisane w ust. 1 powyżej korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i podlegają ochronie na gruncie prawa cywilnego i karnego.
3. Serwis, jak też poszczególne elementy składające się na jego całość, nie mogą być bez uprzedniej zgody Usługodawcy kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane.
4. W przypadku ustalenia, że Usługobiorca w sposób nieuprawniony rozpowszechnia opisane w nin. rozdziale materiały, Usługodawca podejmie przewidziane prawem środki celem ochrony swych praw, w tym w szczególności wystąpi o zapłatę stosownego odszkodowania za poniesioną szkodę.

XII Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania jego treści do zmian przepisów prawa. Zmiany nie mogą naruszać praw Usługobiorców wynikających z Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorców posiadających Konto, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail. Usługodawca umieszcza w Serwisie aktualną treść Regulaminu.
3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu winien w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie zawiadomić o tym Usługodawcę i wysyłać w tym celu wiadomość e-mali na adres: garaze.kastal@gmail. Brak sprzeciwu we wskazanym terminie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu, brak akceptacji oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu.
4. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów związanych z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę.
5. W przypadku braku polubownego rozwiązania, wszelkie spory wynikające z zawartych umów będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załączniki:
1. Polityka prywatności
2. Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dos-
tępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadcze-
nie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.